A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (2094 Nagykovácsi Kossuth l. u. 61.)

Ellátandó feladatkör:

Felnőtt háziorvos: Egészségügyi Alapból történő finanszírozás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján, vállalkozás keretében történő Nagykovácsi 4. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettség alapján történő feladatellátás.

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1731 fő

A munkavégzés helye: 2094 Nagykovácsi Száva u. 4.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • jogszabály szerinti képesítés követelményeinek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
 • vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozói formában történő működtetése, Magyar Orvosi Kamarai tagság

Előnyt jelent, ha a pályázó:

 • - nagykovácsi lakos,
 • - szakmai gyakorlati ideje alatt dolgozott Nagykovácsi háziorvosi ellátásában

A pályázathoz csatolandó:

 • Orvosi egyetemen szerzett diploma másolata,
 • Szakirányú és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagságról igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy a törvényben és kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, illetve kizáró ok nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.

 

A pályázat leadásának határideje: 2018. november 5.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye:

A pályázatokat 1 példányban zárt borítékban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat címére (2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.) A borítékra kérjük ráírni: „4. számú körzet háziorvosi pályázat”.

A pályázatok elbírálásának módja:

A pályázókat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága hallgatja meg. A pályázat eredményéről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázattal kapcsolatban további információ Grégerné Papp Ildikótól a 26/555-034/104 mellék telefonszámon kérhető.